Fernand KLEIN n'a pas encore mis à jour sa biographie

Concert de Bienfaisance 15 mars 2023

Philarmonie de Luxembourg — Dem Florin Mantale sein Konzert huet den Leidenswee vun engem Leukämiepatienten ennerstrach an d'Liewensgeschicht vum Isabelle Schank an Élina Ecker huet d'Zuschauer emotional mattgehol. 
 
Hei fann der e puer Andreck vum Owend. 
Merci un den Paul Foguenne fir des flott Arennerungen.
 
Et huet eis gefreet, datt mer et färdeg bruet hun ALL eis PARTNER an AKTEUREN an der Hellef vun der Stammzellspend an d'Philharmonie ze kreien. E groussen Merci och un si fir hiert Interessi.
Ministère de la Santé Luxembourg Stefan-Morsch-Stiftung BioneXt LAB, Gesond.lu, Laboratoire Ketterthill, Laboratoires Réunis, Picken Doheem Centre Hospitalier de Luxembourg Croix-Rouge luxembourgeoise Plooschter Projet
 
Desen Konzert wär ouni d'Ennerstetzung vum Rotary Esch Bassin Minier net méichlech gewiecht an hinnen en groussen Merci fir den iwwerraschenden Don vun 10.000,- EUR.
 
Copy of Concert Ass Don Moelle 2023 029
 
Copy of Concert Ass Don Moelle 2023 011
 
Copy of Concert Ass Don Moelle 2023 037
 
Copy of Concert Ass Don Moelle 2023 046
 
Copy of Concert Ass Don Moelle 2023 051
 
Copy of Concert Ass Don Moelle 2023 052
 
Copy of Concert Ass Don Moelle 2023 091
 
Copy of Concert Ass Don Moelle 2023 098
 

 

Lire la suite

CHL- visite de remerciement 23 février 2021

Visite CHL scaled

Seit 2017 besteet d‘Partenariat tescht der Association Don de Moelle an dem CHL.
 
Zesummen matt der Direktioun vum Centre Hospitalier de Luxembourg hun mer eis Erfolleger Revue passéieren gelooss an iwwert nei Projeten geschwaat!
 
Den Rizo Agovic huet de lescht Joer seng Stammzellspend kritt an domadder en neit Liewen geschenkt kritt. Hien huet eis als Botschafter begleed an op d‘Wichtegkeet vun eiser gemeinsamer Aarbecht higewisen!
Lire la suite

Laboratoires privés: visites de remerciement 27 janvier 2021

Visite Labs

 

2020 war och fir d'Association Don de Moelle en ganz speziellt Joer....
Trotz den annuleierten Aktionen an den Aschränkungen konnten mer Rekorden briechen:
96 POTENTIELL Spender hun mer erem geruf.
14 sin SPENDEN gaangen.
2127 nei Aschreiwungen.
 
Desen Erfolleg hun mer net eleng erreecht an dofir sin mer an di verschidden Partnerlaboratoiren Bionext Lab -Picken DoheemLaboratoire KetterthillLaboratoires Réunis a Gesond.lu gaangen fir hinnen Merci ze soen fir hier Ennerstëtzung.
 
Un eiser Seit war d‘
Élina Ecker
, als Botschafterin fir eng geheelten Leukämiepatientin. Hatt krut virun 3 Joer seng Stammzellspend an domadder d'Chance en gesond Liewen ze feieren!
 
Weinst de Covid-Restriktionen huet sech d‘Stefan Morsch Steftung entschellegen geloos.
Lire la suite